Έργο: «ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»
  • English
  • Ελληνικά
The project

Είστε εδώ

Αρχική / The project

Αντικείμενο του έργου είναι η διάσωση του πολιτιστικού, ιστορικού και θρηκευτικού αρχείου της Αγιορειτικής Εστίας με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιοποίησης, η ανάδειξή του μέσω εργασιών τεκμηρίωσης και η προβολή του με την ανάπτυξη μίας Δικτυακής Πύλης μέσω τις οποίας θα παρέχονται ένα πλήθος υπηρεσιών και εξειδικευμένων εφαρμογών, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται εκτεταμένες δράσεις προώθησης και προβολής του συνόλου του έργου.

Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες του προτεινόμενου έργου είναι οι εξής :

  • Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Ψηφιοποίησης

Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

Ι. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία του πρωτογενούς ψηφιακού αρχείου (ψηφιακά αντίγραφα των τεκμηρίων)

ΙΙ. Επιστημονική τεκμηρίωση και μετάφραση ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ψηφιοποίηση τεκμηρίων

Η ψηφιοποίηση του περιεχομένου που θα συλλεχθεί θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, καθώς και τις οριζόντιες μελέτες για αντίστοιχα έργα.

Η ψηφιοποίηση των επιλεχθέντων πολιτιστικών τεκμηρίων θα πραγματοποιηθεί βάσει των ανωτέρω και το ψηφιακό περιεχόμενο που θα προκύψει θα αποθηκευτεί προσωρινά σε κατάλληλο εξοπλισμό για περαιτέρω επεξεργασία. Τα πρωτογενή ψηφιακά αντίγραφα των τεκμηρίων θα δημιουργούνται και θα αποθηκεύονται στη μέγιστη δυνατή ανάλυση και ποιότητα.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται για την ψηφιακή φωτογράφηση τεκμηρίων, διακρίνονται ανά υλικό ως εξής:

•    για την ψηφιακή φωτογράφηση ως ελάχιστη ανάλυση είναι τα 5
Mpixel και χρωματικό βάθος τα 24 bit. Η ψηφιακή φωτογράφηση φωτογραφιών και έργων τέχνης θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με 11 Mpixel ανάλυση και χρωματικό βάθος τα 24 bit.

Ενδεικτικές ενέργειες κατά το στάδιο της ψηφιοποίησης είναι;

α) Προετοιμασία συλλογής

β) Ψηφιοποίηση

γ) Αξιολόγηση ποιότητας

δ) Αρχειοθέτηση

Επιστημονική τεκμηρίωση και μετάφραση ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Για κάθε πολιτισμικό τεκμήριο, που θα ψηφιοποιηθεί, θα δημιουργηθεί και η σχετική τεκμηρίωση, η οποία θα το περιγράφει πλήρως και ταυτόχρονα δίδει άλλες μελλοντικούς χρήστες όλα εκείνα τα στοιχεία (μεταδεδομένα, metadata), τα οποία είναι απαραίτητα για την επιστημονική και άλλη χρήση των ψηφιακών εκθεμάτων.

Ως «μεταδεδομένα - metadata» ορίζουμε την Δημιουργία συμπληρωματικού υλικού για τα τεκμήρια, το οποίο θα δίδει πολύτιμες πληροφορίες για το «περιβάλλον» των έργων (χρονολογικό, πολιτιστικό, τεχνικών κατασκευής, κ.α.). Το υλικό αυτό περιβάλλει κάθε έκθεμα και το συμπληρώνει, δίνοντας ταυτόχρονα μία πληθώρα από ενδιαφέρουσες σχετικές με αυτό πληροφορίες.

Ειδικοί επιστήμονες, αλλά και κοινότητες ενδιαφερομένων (σχολεία, τουρίστες, πολίτες για παράδειγμα και όχι μόνον), θα μπορούν να προχωρήσουν σε σχολιασμό των κειμένων, τα οποία θα μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό διαφορετικών επιπέδων.

Η σχετική τεκμηρίωση θα ακολουθεί δόκιμες και διεθνώς καταξιωμένες μεθόδους εξαγωγής μεταδεδομένων (όπως CIDOC/CRM, Dublin Core, EAD, MARC, ΤΕΙ). Στην ίδια ενότητα ανήκει και η μετάφραση του υλικού, η οποία κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για άλλους γενικούς σκοπούς του όλου έργου, ήτοι την προβολή του σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες, που θα επιλεγούν και θα ακολουθηθούν στην ενότητα αυτή, θα χρησιμεύσουν (εκτός άλλων) και στην μετέπειτα τυχόν μετάφραση του υλικού και σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση του συνολικού περιεχομένου θα γίνει στα Αγγλικά.

  • Υπηρεσίες προς το ευρύ κοινό, μέσω εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης (Η/Υ, mobile, tablet κτλ).

Θα αναπτυχθεί διαδραστική διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη από εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας  μέσω της οποίας θα προβάλλεται και θα αναδεικνύεται η συλλογή των τεκμηρίων. Η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει επιπλέον :

  • Πληροφόρηση των χρηστών για το αναλυτικό πρόγραμμα των προσεχών εκδηλώσεων του φορέα (χώρος, χρόνος) και δημοσίευση σχετικού πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο) με την αξιοποίηση κατάλληλου διαδραστικού χάρτη που θα ενσωματωθεί στη Διαδικτυακή Πύλη.
  • Αμφίδρομη επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή των χρηστών στον εμπλουτισμό περιεχομένου του Οδηγού με ποικίλους τρόπους, όπως μέσω πρότασης/παρουσίασης πολιτιστικών εκδηλώσεων, υποβολής (upload) πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνων, ήχου, βίντεο) από χρήστες που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις κλπ.
  • Forum πολιτισμού. Το φόρουμ θα υποστηρίζει θεματικές ενότητες με ερωτήσεις και συζητήσεις με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων πάνω σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
  • Ψηφιακή Γειτονιά. Η παρούσα λειτουργική ενότητα θα αξιοποιήσει ουσιαστικά τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών τεχνολογίας ιστού Web 2.0 και ειδικότερα των διαθέσιμων και ευρέως διαδεδομένων Διαδικτυακών Κόμβων κοινωνικής δικτύωσης. Οι υπηρεσίες Ψηφιακής Γειτονιάς στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, παρέχοντας ένα σύγχρονο μέσο κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης και ενδυνάμωσης της συνεργατικής δημιουργίας. 
Ελληνικά